En del af Odsherred Kommune
Handleplaner - Fårevejle

Sydskolen Fårevejle
Skolevej 6
4540 Fårevejle

59 66 69 00

Folkeskolereformen

Med folkeskolereformen indføres en længere og mere varieret skoledag, der skal sikre, at alle elever lærer mere.
Eleverne får mere tid til fagopdelte timer og ny understøttende undervisning i en skoledag, hvor lærere og pædagoger samarbejder om elevernes læring, motivation og trivsel.   

Tre klare mål:

I skolereformen er der tre klare mål, skolen skal:

  • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som mulig
  • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • Sørge for at elevernes trivsel øges

Timetallet er øget:

Timetallet gennemsnitligt over et år vil være:

  • 30 timers skoleuge for 0.-3. klasse
  • 33 timers skoleuge for 4.-6. klasse
  • 35 timers skoleuge for 7.-9. klasse

Vi har fokus på:

  • at sikre en sammenhængende skoledag (skole-sfo-klub)
  • at sikre et tæt samarbejde mellem det personale, som eleverne møder

Derfor er der etableret teams omkring klasserne, hvor team-medlemmerne har fælles ansvar for at sikre sammenhæng i elevernes skoledag.

Hvorfor fokus på teamsamarbejde?

Teamsamarbejde har fået en mere fremtrædende plads med Folkeskolereformen, idet der stilles nye og flere krav til de professionelle faglige fællesskaber. Teams skal være fokuserede på elevernes læring og gøre os klogere herpå.

Lærere og pædagoger skal bygge deres praksis på, hvad der er evidens for i forhold til elevers læring, læringsmiljø og trivsel. Dette fordrer professionelle fællesskaber, hvor vi reflekterer over teori og praksis og deler viden. Desuden viser forskning af Hargreaves og Fullan (2012), at skoler, der har en stærk professionel samarbejdskultur, har bedre elevresultater end andre skoler. Denne forskning samles under begrebet professionel kapital. Dette understøttes af forskningsrapport fra SFI, 2013 (Winther, 2013) om lærere, undervisning og elevpræstationer i Folkeskolen. Rapporten bygger på dansk datagrundlag og fremhæver en række faktorer, der bidrager til gode faglige resultater – heriblandt hyppige møder i klasseteams. Desuden fremhæves teamets samarbejdskultur som central i forhold til at løfte inklusionsopgaven (Inklusionsudvikling.dk).

Odsherreds kommunes ambition for teamsamarbejdet

Teamsamarbejde skal have fokus på elevernes læring og trivsel og udgøre et forum for fælles refleksion. Det skal danne rammen for udvikling af undervisningens tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering.

Læring er dermed i fokus på to niveauer: elevernes læring og de professionelles læring med henblik på at udvikle den mest optimale undervisning til en given elevgruppe. Teamsamarbejdet skal dermed have en systematisk, kontinuerlig og kritisk dialog om hele undervisningens domæne. Dette kræver professionelle redskaber og tid, hvorfor det er vigtigt at fokusere på uddannelse og kvalificering af teams, teams funktions- og samarbejdsniveauer og tid til teamsamarbejde. Dette skal i praksis støttes af faste dagsordener, ordstyrerfunktion etc. (Albrechtsen, 2013).