En del af Odsherred Kommune
Specialklasserne i Vig

Specialklasserne i Vig er et af Odsherreds Kommunes specialtilbud

Specialklasserækken i Vig er Odsherreds Kommunes specialundervisningstilbud til børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder (læs videnscenterets uddybende beskrivelse)

Vi modtager derfor elever fra både Syd- og Nordskolen, samt elever der visiteres direkte fra børnehave eller fra andre kommuner.

For alle eleverne i specialklasserækken gælder, at de skal visiteres. Visiteringen foregår i et samarbejde mellem hjemmet, PPR, inklusionsvejleder samt visitationsudvalg. Der er ca. 45 elever i specialklasserækken. Og de enkelte klasser består af 6 – 10 elever. Disse er fordelt i 1 indskolingsklasse, 2 mellemtrinsklasser og 3 overbygningsklasser. 

Vores fysiske ramme udgøres af blok E på Sydskolen Vig. Hver klasse har sit eget lokale. Derudover har vi faglokaler og en stor aula, som er nyindrettet til både undervisning og sociale aktiviteter. Udendørsarealerne deler vi med grundskole og SFO/juniorklub. Og vi har tilgang til både bålplads, græsarealer og legeplads.

Eleverne

Vores elever har det væsentlige til fælles, at de vil have rigtig svært ved at indfri de læringsmæssige krav og forventninger der er i den almindelige folkeskole. Årsagerne dertil er både mangeartede og individuelle. Fælles er at elevernes vanskeligheder kommer til udtryk som kognitive, sproglige, motoriske, adfærdsmæssige – og/eller emotionelle begrænsninger eller forstyrrelser. 

Vores elever har ofte flere af følgende karakteristika:

 • De har svært ved at lære at læse, skrive og regne
 • De har svært ved at huske det de har lært
 • De har svært ved at forstå årsagssammenhænge
 • De har et reduceret abstraktionsniveau
 • De har svært ved at koncentrere sig
 • De har svært ved at engagere sig, eller gør det kun i kendte situationer
 • De er impulsive, og har svært ved at overskue sammenhænge
 • De har brug for undervisning og træning i sociale normer
 • De har brug for tydelige regler
 • De har svært ved at omstille sig, og har brug for forudsigelighed og struktur
 • De kan være angste og urolige med reduceret selvtillid og selvværd
 • De har oplevet svigt og mobning
 • De har mislykkede skoleforsøg bag sig
 • De har brug for tid, hjælp og meget ekstra støtte

Undervisning og specialpædagogik

I den daglige undervisning og i de specialpædagogiske aktiviteter vægter vi samspillet mellem elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik med særligt fokus på det relationelle som forudsætning for læring. Vi forsøger at skabe og opbygge positive sociale relationer, i forventning om at dette påvirker den enkelte elevs trivsel og lyst til at lære. Vi er optaget af potentialer og styrkesider hos den enkelte elev. Vores udsyn er multisystemisk, hvilket bidrager til nuancer i forståelsen af vores elevers udfordringer.

I specialklasserækken underviser vi i alle folkeskolens fag og fagområder, som tilrettelægges under særlig hensyntagen til den enkelte elevs læringsforudsætninger og potentiale. Med henvisning til den nye folkeskolereform har alle klasser derfor understøttende undervisning på skemaet. Vi underviser med særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, fx har alle elever en Tablet, og klasseværelserne er udstyret med smartboard.

Motion er på skemaet alle ugens dage. I år har vi valgt at den daglige motion udgøres af en gå - eller løbetur hver dag af ca.20 min. varighed.  Indskoling og mellemtrin går derudover til svømning en gang ugentligt. Og alle klasser har idræt 2 lektioner ugentligt. I dansk og matematik på mellemtrinnet inddrages der ofte både bevægelse og udeliv, f.eks. er træningen af ordklasser i dansk henlagt til bålpladsen. Vi prioriterer at komme på ture og udflugter ud af huset. Hvert år planlægges en fælles tur til jul. I 2014 gik turen til Lübeck og juleudstilling.

I overbygningen arbejder man fx periodevis tværfagligt med fagene geografi, biologi og fysik. Her henlægger man undervisningen til lokalmiljø og natur. I de sammenhænge arbejdes der samtidig med teambuilding og coorperative learning. Så social træning og faglig læring går hånd i hånd. Overbygningen har også linjefag.  De hedder i år; sprog- og litteraturlinjen, erhvervslinjen, og kunst- og kreativlinjen.

I specialafdelingen har vi en læsevejleder, der varetager læsetest, og som afvikler læsekurser samt forløb i sproglig opmærksomhed for vores elever på alle trin.

Projekter og forskning

Specialklasserækken deltager i et forskningsprojekt i samarbejde med Nykøbing skytteforening, DGI og Odense universitet. Projektet har til formål at afdække om børn med ADHD eller lignende symptomer vil få en bedre koncentration af at gå til skydetræning en gang ugentligt. Derfor har 12 af vores elever mellem 10 -14 år år skydetræning på skemaet en gang ugentligt frem til marts måned.

Vores indskolingsklasse har indgået et samarbejde med Odsherred naturskole, hvor der er en naturvejleder tilknyttet klassen på 6 elever. I praksis betyder det, at eleverne er ude i naturen hver anden fredag året rundt. Det projekt har skabt sammenhæng mellem fagene dansk, matematik, natur/teknik mv. Eleverne får nogle fantastiske naturoplevelser og et indgående kendskab til mange dyr. Projektet fortsætter i skoleåret 2015-16.

Samarbejde og kontaktlærer

Samarbejdet omkring den enkelte elev er vigtigt. Vi prioriterer derfor samarbejdet mellem skole og forældre samt øvrige nøglepersoner omkring eleven meget højt.
Kontaktlæreren er tovholder på al kontakt mellem skole og hjem, og vil derfor altid informere og holde kontakt via forældreintra samt telefonisk når det er nødvendigt. Derudover indkalder kontaktlæreren til skole-hjemsamtaler samt skolekonferencer. Nogen gange kan der være behov for netværksmøder hvor psykolog, sagsbehandler, støtteperson eller øvrige deltager.

Inklusion

Når man er elev i specialklasserækken skal der hvert år tages stilling til om undervisningstilbuddet er det rigtige. Det gør man formelt på den årlige skolekonference. Forud for konferencen vil kontaktlæreren have udarbejdet en elevplan, som beskriver elevens faglige, personlige og sociale udvikling. I nogle tilfælde vil eleven have udviklet sig i et omfang, så man kan drøfte om eleven kan profitere af at blive inkluderet i den almindelige folkeskole. I andre sammenhænge kan det give mening, at lave et samarbejde på tværs, hvor eleven fx stadig går i specialklasserækken, men indgår i normalundervisningen i udvalgte lektioner. I løbet af året samarbejder vi løbende med Odsherreds PPR, som bistår med faglig sparring og supervision i forhold til enkelt elever og i klasserne.

SFO/juniorklub

På Sydskolen Vig har vi et fælles SFO og klub tilbud, så eleverne fra specialklasserækken deler fritid med elever fra grundskolen. Det er organiseret på den måde, at vores 2 skolepædagoger i specialrækken også er pædagoger i SFO og klub. Det betyder, at de er gennemgående, og dermed altid er med på sidelinjen i forhold til den specialpædagogiske bistand vores elever har brug for. Dette inklusionsfremmende initiativ udspringer af ønsket om, at børnene gennem leg og samvær vil skabe relationer på tværs, og at disse vil kunne trækkes med ind i det øvrige fritidsliv, der ligger uden for skolens rammer.

Praktik

I de sidste skoleår finder vi det vigtigt, at eleverne får prøvet sig selv af på arbejdsmarkedet. Vi vægter derfor, at eleverne kommer i praktik så meget som muligt. Praktikforløbene bidrager dels til, at den enkelte elev får viden og erfaring fra praksisfeltet, og er samtidig afklarende i forhold til senere uddannelses- og jobmuligheder. I samarbejde med vores UU-vejleder forsøger vi at finde lokale praktikpladser. Vi håber samtidig skabe forbindelser, som kan bruges når eleverne skal have et job efter endt skolegang.

Kontakt til specialklasserækken

Al kontakt til Specialklasserækken foretages til Sydskolens hovedtelefonnummer 59 66 69 00 eller direkte til afdelingsleder Birgitte Malmstrøm Skriver på mail birsk@odsherred.dk