En del af Odsherred Kommune
Videnscenter formål og arbejdsområde
Læs om videnscentrets formål og arbejdsområde

Formål for videnscentret

I Odsherred kommune arbejder vi inkluderende i forhold til specialpædagogik. Derfor er det vigtigste ikke barnets kognitive og læringsmæssige niveau, men simpelt hen om barnet trives og udvikler sig i den klasse det går i. Der kan være mange årsager til om et barn trives og udvikler sig eller ikke, og det er langtfra alle årsager der ligger hos barnet selv. Det er derfor videncenterets formål se på om der er faktorer omkring barnet der kan ændres i et inkluderende perspektiv.

Vi ser ofte at især børn der er stærke socialt, klarer sig fint i en normalklasse indtil omkring 4-6 klasse. Årsagen hertil er at der sker et kognitiv og hormonelt udviklingsspring, samt at undervisningens karakter skifter fra fokus på læseindlæring (afkodning), til fokus på indholdet, med deraf følgende større mængder læsestof der skal bearbejdes og analyseres. 

I videnscentret har vi fokus på at undersøge muligheder for at lette disse problemer, med det formål at barnet kan blive i sin klasse så længe som muligt.

Videnscentret har til formål, at vejlede og supervisere omkring inklusion af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, samt vejledning omkring visitation af elever til specialklasserækken.

Videnscentrets vejledning er tiltænkt:

  • Lærere, der oplever vanskeligheder med at inkludere en elev med generelle indlæringsvanskeligheder i deres klasse. Dette kan være i forhold til faglige såvel som sociale vanskeligheder.

  • Forældre, der ønsker vejledning i hvad de kan gøre for at støtte deres barn med henblik på inklusion. Forældre der oplever at deres barn ikke trives på grund af sociale, psykiske eller faglige vanskeligheder.

  • Elever, der oplever dårlig trivsel på grund af sociale, psykiske eller faglige vanskeligheder.

  • Andre faggrupper eller enkeltpersoner, der er bekymrede for et barn eller et ungt menneskes trivsel.

Videnscentrets vejledning foregår både før involvering af, og i samarbejde med PPR.

Videnscentret har til formål at udbrede viden omkring generelle indlæringsvanskeligheder. Dette med henblik på at øge trivslen for den enkelte elev, samt på at opnå størst muligt udbytte af den enkelte elevs potentiale. 

Videnscentrets teoretiske udgangspunkt

Videnscentret arbejder ud fra en multisystemisk teoretisk tilgang, der tager udgangspunkt i 8 forskellige teorier eller perspektiver på børn og unges problemer.  Individperspektivet,  aktørperspektivet, kompetenceperspektivet, det socialkonstruktionistiske perspektiv, det socialøkologiske perspektiv, interaktionslæringsperspektivet, den sociale kognitive teori og adfærdsteorien.

Arbejde med den multisystemiske teori, gør det muligt at få et mere nuanceret, og dermed også mere præcist billede, af de vanskeligheder en elev er havnet i. Dette er særligt vigtigt ved komplekse problematikker, som ofte ses indenfor specialpædagogik.

Desuden har man i Odsherred kommune valgt at arbejde med LP-modellen, der også tager udgangspunkt i den systemiske teori. Videnscentrets vejledende arbejde, vil derfor kunne bruges direkte på det enkelte LP-teams møder omkring en elevs vanskeligheder.   

 

En hjernesag

At føle, at høre, at se
At tale, at græde, at le
At danse, at cykle, at gå
At opdage, lære, forstå

At spørge hvorfor du er til
At indse en dag hvad du vil
er alt sammen skabt i din hjerne
din magiske valnøddekerne.

Benny Andersen